expertises-2022

EXPERTISES

Een echte kennis­organisatie

Kwaliteit, duurzaamheid
en flexibiliteit
zijn onze kernwaarden

In ons bestaan van meer dan 30 jaar hebben we veel kennis opgedaan. Van woonconcepten, bouwmethodieken, van wonen in een stedelijke omgeving en wonen in buitengebieden, van duurzame innovaties en strakke processen. Bij al onze activiteiten zetten we die expertise in. Met kwaliteit, duurzaamheid, waardecreatie en flexibiliteit als onze kernwaarden.

GEBIEDSONTWIKKELING

Samen werken aan een aantrekkelijk woonklimaat

Waarom u samenwerkt met Loostad: risicospreiding, solide financiering, expertise delen

Een groot deel van onze projecten betreffen complexe gebiedsontwikkelingen in stedelijke omgeving en in het buitengebied. Van initiatief en stedenbouwkundig ontwerp tot uitvoering en gebruik. Als (gedelegeerd) ontwikkelaar werken we samen met u aan alle fasen van gebiedsontwikkeling. We zoeken altijd naar de beste oplossing en een hoogwaardige inpassing. Door onze no-nonsense procesaanpak, hoogstaand risicomanagement, slimme, efficiënte ontwerpen, en geavanceerde bouwmethodieken komen we tot toekomstbestendige woningen in duurzame woonwijken. Als onderdeel van VolkerWessels zijn we in staat risicodragend te participeren.

ZORGVASTGOED

‘Geen zorgen, wij hebben de oplossing’

‘We zien vastgoed als een essentieel middel voor goede zorg en comfort voor bewoners’

Ouderen moeten en willen steeds langer zelfstandig wonen. Wat is voor hen de beste woonomgeving als ze steeds afhankelijker worden van zorg? Het ontwikkelen van zorgvastgoed vraagt om een heldere visie op de relatie tussen wonen en zorg. Voor zorgvastgoed werken wij samen met een netwerk van gespecialiseerde adviseurs. Zo bieden we ouderen met zorgbehoefte een comfortabele, veilige woning aan in een prettige woonomgeving, met goede begeleiding en zorg tegen een betaalbare prijs. Ook zorgvastgoed ontwikkelen we dusdanig dat het voor alle partijen rendement genereert. Commercieel, planologisch, maatschappelijk en sociaal. Met ons zorgvastgoed zetten we een bundeling van kennis en ervaring in op het gebied van wonen, zorg, ontwikkelen en financiering.

CO-CREATIE

‘Co-creatie het leukste dat er is’

‘Met co-creatie geven we ruimte aan eigen ideeën en woonwensen’

Co-creatie maakt het leven als ontwikkelaar niet makkelijker, wel leuker. We zetten co-creatie daarom vaak in. Alle mensen hebben immers andere stijlen van leven, eigen unieke woonwensen. We kiezen daarom voor deze intensieve, buitengewone benadering. Waarbij we in een uitgebreid co-creatietraject de ruimte geven voor eigen ideeën. En we wensen vertalen naar een verrassend eindbeeld en woningen op maat. Met deze ontwikkelwijze stemmen we het woonproduct nog beter af op de behoeften van de doelgroep. Ook ontstaat er al in een vroeg stadium binding van de geïnteresseerden met het project, waardoor het verkooprisico afneemt. Met co-creatie hebben we prachtige resultaten geboekt.

OMGEVINGSMANAGEMENT

Omgevings­management; open en eerlijk communiceren

Eerlijk omgevingsmanagement zetten wij in bij alle projecten

Wij realiseren ons dat een project alleen succesvol tot stand komt als iedereen tijdig van de juiste informatie wordt voorzien. Door participeren, communiceren en informeren volgens een vooraf bedachte strategie dragen we bij aan meer draagvlak voor een project en daarmee aan een versnelde voortgang in planologische procedures. Door open te communiceren ontstaat er een positieve dynamiek, die bijdraagt aan een optimale inpassing van het plan in de omgeving. Om mensen een uniek inzicht te geven in elk stadium van het project, van ontwerp tot verkoop, maken wij naast traditionele middelen ook gebruik van moderne communicatiemiddelen, zoals animaties en virtual reality.

URBAN-LIVING

Samen nadenken over de toekomst van de stedelijke omgeving

De stad van de toekomst: the next level in urban living

In 2050 woont 70% van de wereldbevolking in een stedelijke omgeving. De beschikbare bouwgrond in de stedelijke omgeving neemt echter af. Dat betekent minder vierkante meters om te wonen. Eengezinswoningen zijn gemiddeld kleiner geworden en er zijn veel appartementen bijgekomen. Daarnaast willen bewoners meer te zeggen hebben over hun woning en hun leefomgeving. Ook zijn er vele transities gaande, zoals de energietransitie, om de woonomgeving ook voor toekomstige generaties leefbaar te houden. Bij al onze ontwikkelingen schenken wij aandacht aan thema’s op het gebied van energetische duurzaamheid, grondstoffenbeheer, bestendige stedenbouw en flora en fauna.

Via co-creatie en Urban Living Labs werken we samen met bewoners en ondernemers aan een leefbare stad. Om inventieve vormen van wonen en recreëren in een duurzame en gezonde stedelijke omgeving te stimuleren. Om out-of-the-box te kijken naar flexibele woonvormen, leefomgeving, recreatiemogelijkheden en groenvoorzieningen. Om gebouwen te creëren waar iedere functie op een verrassende, vooruitstrevende en innovatieve manier wordt ingevuld, in samenhang met andere functies.

MIXED-USE

Mixed-use en retail: een andere visie op gebruik van beschikbare ruimte

Mixed-use: door minder locatierisico’s meer financiële waarde

Ruimtegebrek en ook de behoefte van de huidige stadsbewoner leidt tot mixed-use-gebouwen: gebouwen waar wonen en werken, winkelen, creëren en recreëren worden gemengd in één gebouw. Ook worden steeds vaker culturele en maatschappelijke voorzieningen of commerciële functies als hotel en restaurant toegevoegd. Was dat voorheen vooral nog in de plint, tegenwoordig wordt mixed-use toegepast door het hele gebouw. Deze functiemenging waarbij diverse functies geïntegreerd worden, vraagt om een andere visie op ontwerpen en bouwen.

We ontwikkelen retail en leisure-concepten, complete winkelcentra met boven- of ondergrondse parkeeroplossingen en woningen, multifunctionele zorggebouwen, hotels, bungalowparken en dagrecreatieve voorzieningen. Het resultaat: uitnodigende, succesvolle winkelcentra en unieke, recreatieve voorzieningen.

Door de toekomstbestendigheid zijn mixed-use-concepten aantrekkelijke beleggingen. Ook dragen deze concepten bij aan een efficiënt gebruik van beschikbare ruimte en aan de leefbaarheid: er is altijd wat te doen. Wij bedenken mixed-use-concepten met duurzaam financiële en maatschappelijke opbrengsten, die bijdragen aan een leefbare stad.

BETAALBAAR WONEN

Betaalbaar bouwen voor het starters­segment

Loostad staat voor efficiënte processen, efficiënt ontwerpen en efficiënt bouwen

Er is grote vraag naar betaalbare woningen voor veel verschillende doelgroepen. Veel nieuwbouw in de huidige woningmarkt blijkt te duur voor grote groepen mensen. Wij ontwikkelen betaalbare woningen voor doelgroepen die moeilijk een passende woning kunnen vinden binnen hun budget.

Wij kunnen betaalbaar bouwen omdat wij onze procesbeheersing onder controle hebben. We werken lean en zijn voorloper in het beheersen van risico’s en in het benutten van kansen. We denken door over slimme ontwerpen en bouwmethoden zoals MorgenWonen. En we werken in bouwteams, waarbij alle disciplines van begin af aan meedenken.

Zo zorgen we voor zeer kostenefficiënte processen waar onze opdrachtgevers en toekomstige bewoners van profiteren.

DUURZAAMHEID

Focus op duurzaamheid en circulariteit

Terugdringen CO2

We hechten veel waarde aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Bij steeds meer projecten staat de totale levensduur centraal (LCA), een ontwikkeling die wij van harte toejuichen. Daarbij kijken wij ook naar transport en logistieke stromen. Een mooi voorbeeld zijn de (circulaire) bouwhubs in Utrecht en Amsterdam, waar alle bouwlogistiek voor de projecten in de stad is geconcentreerd.

We lopen voorop in duurzaamheid en circulariteit. Al in 1998 realiseerden wij ons eerste project met warmtepompen. In de jaren daarna realiseerden wij in Zierikzee een complete aardgasloze woonwijk. Inmiddels is binnen Loostad en VolkerWessels enorm veel kennis aanwezig op het gebied van klimaatadaptie, biodiversiteit, energieneutraliteit, NOM-woningen en circulair materiaalgebruik. In elke fase in het ontwikkeltraject, van visie en strategie tot concrete planvorming, realisatie en exploitatie krijgen deze aspecten bijzonder veel aandacht.

DIGITALISERING

Innovatieve DigiBase

DigiBase brengt alle kennis, data en expertise over digitaal bouwen bij elkaar op één plek

DigiBase is een onderneming binnen VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling, die bijdraagt aan digitaal bouwen bij alle ondernemingen van VolkerWessels. Het centrum is uitgegroeid tot de hotspot voor digitalisering in de bouw en vastgoedontwikkeling in Nederland. Naast state-of-the-art kennis en toepassingen op het gebied van BIM-systemen, richt het centrum zich ook op andere aspecten van digitalisering, zoals IoT, GIS, reality capturing en virtual en augmented reality. Het is een netwerk van waaruit al deze kennis sneller gedeeld wordt met de VolkerWessels ondernemingen en collega’s.

INNOVATIE

We blijven innoveren

Voor iedere doelgroep op iedere locatie voor ieder budget

We ontwikkelen zelfstandig of samen met partners unieke woonconcepten. Op maat voor iedere doelgroep op iedere locatie voor ieder budget. Onze missie is om duurzame leefomgevingen te creëren, waar mensen prettig en gezond wonen, winkelen, creëren en recreëren. De woningmarkt kent wel uitdagingen. Te weinig passende, betaalbare woningen bijvoorbeeld. Klimaatverandering en de energietransitie. Samen met onze zustermaatschappijen en partners bieden we oplossingen voor deze uitdagingen met innovatieve woonconcepten.